Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Alapok

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid. 13,8.)

Manapság, amikor szerte a világon az emberi véges bölcsesség, kitalálás hitető beszédeivel, írásaival, médiában megjelenő tévtanításokkal a keresztyénséget alapjaiban akarják megdönte-ni, és milliárdokat tévesztenek meg, egymás ellen hangolva, megosztva népeket, nemzeteket "Divide et impera- oszd meg és uralkodj ősi bűnös alapelvvel!
Pedig: "Az Anyaszentegyházon a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.- /Mt. 16,18/ "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.- /Mt. 24,35 és Lk. 21,33/ "Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad-. /Ézs. 40,8/
Figyeljük meg, egyik Ige bizonyítja az összes többit, és hitelesen cáfolja összefüggéseiben a tévtanításokat.
Nem véletlenül ennek a fejezetnek Igei alapok a címe: Igei alapok, mert: -Más alapot senki nem vethet azon kívül amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.- /I. Kor. 3,11/ Pál apostol az I. Kor. 2,4-ben már 2000 évvel ezelőtt ezt írta: "Az én beszédem és az én prédikálásom nem em-beri bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem Léleknek és erőnek megmutatásában.-
Azt a módszert szeretném követni, amit a Júdás árulása című cikkében Cseri Kálmán lelkipász-tor testvérünk, a Vetés és Aratás 44. évfolyamának 3. számában Hans Sterner; A menekülő ember avagy a Da Vinci-kód című írásában követett. Összevetette az emberi kitalálásokat (hi-potéziseket), téves állításokat a Bibliában megírt tényekkel és hitelesen bizonyított. Örömmel olvastam Pálúr László pasaréti presbiter testvérem cikkét a Reformátusok Lapja2006. aug. 13. számában, amelynek címe: A meghamisított Jézus. Ugyanazzal a módszerrel, igazolt, hiteles tényekkel cáfolja a kitalálásokat, valóságalapot nélkülöző feltételezéseket.
Csak annyit jegyzek meg: Júdás=áruló, a Bibliát nem ismerő közgondolkozásban is. Hogy lehet egy árulónak evangéliuma, örömhíre? Az egyik szó cáfolja a másikat!
A keresztény/tyén identitásnak, azonosságtudatnak, egységnek két tartománya van, mely együtt él, coegzisztál itt a földi életünkben (II.Kor. 4.18). A HK54. kf = egyetemes katolikus keresztyénség lényege. Ebbe beletartoznak az újjászületett hívő emberek az egész földkereksé-gén, mert: -A Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel, hogy Isten gyermekei vagyunk.- (Róma 8, 16)
Az Úr Jézus maga köti össze a két dimenzió valóságát: a láthatók ideigvalóságát, és a lát-hatatlanok = változatlanok örökkévalóságát, ami Isten országa, és amit Jézus Krisztus hozott erre a földre az első karácsonykor. Mind a két dimenziót Isten teremtette. "Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék a teljesség-. (Kol. 1,19)-Hit által értjük meg, hogy a világ Is-ten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állt elő.-(IIKor. 4,18b és Zsid. 11,4) A "teljes igazság a Krisztusé.- (Kol.2,17).
Sok Ige bizonyítja azt, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, akihez hasonló nem volt, nincs és nem is lesz soha. Csak egy párat:
"Ö benne teremtetett minden ... mindenek Ő általa és Őreá nézve teremtettek ... Ő előbb volt mindennél és minden Őbenne áll fenn ... Ő a feje a testnek, az Egyháznak (392. énekünk) ... Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül... (Kol. 1,16-18).
Az Úr Jézus megígérte: "Ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végéig-(Mt. 28,20), te-hát nem egyedül kell megharcolnunk "ama nemes harcot-, mert nem vagyunk egyedül, ha hit-ben járunk a fenti Igék alapján (II. Tim.4,7)
Egy egész földi élet időtartama adatott - kinek ennyi, kinek annyi - hogy sajátom legyen Jézus elvégzett kegyelme által Isten országának valósága, ne menjek el a bizonyságoknak fel-lege mellett(Zsid. 12,1), ameddig tart a személyes időm, a kegyelmi időm. Hogy valójában új ember legyek "sub speciae aeternitatis- az örökkévalóság szempontjából is.
A földi látható, ideigvaló - materiális - biológiai valóságnak, emberi történelemnek van kezde-te és vége. Ez a vég az ítélet napja, amikor másodszor eljön Krisztus teljhatalommal ítélni élő-ket és holtakat. Az alapján ítél élőket és holtakat, hogy "...éhes voltam, szomjas voltam, és ad-tam-e enni vagy inni felebarátomnak, vagy nem, mert ezt Ővele cselekedtem meg. Azt a napot és órát csak az Atya tudja- (Mt. 24,42 és 25, 13-46).
Használtam ezt a kifejezést: keresztény/tyén.
Tisztázni szeretném, hogy teljesen felesleges azon vitázni, hogy keresztény vagy keresztyén, mert egy és ugyanazt jelenti: Krisztiánosz, vagy Christianus sum = Krisztusi vagyok. Fel sem merül több nyelvben, hogy mást jelentene. A magyar nyelvben a lágyabban ejtett szláv és a keményen ejtett latin közvetítéssel honosodott meg a keresztyén szó. A hívő, újjászületett ke-resztyén ember nem a keresztfát, hanem a győztes feltámadott élő Jézus krisztust imádja. Aki győzött bűnön, poklon, síron, ördög hatalmán. "Aki mindenek felett örökké áldandó Is-ten.-(Róma.9,5)
Fontos tisztázni azt is, hogy a Biblia ismeret hiánya és a szekularizálódó világ / különösen most az EU./ teljesen félretájékoztatott a vallástörténet valódi voltáról. Példák:
- A protestáns szó elsődleges, biblikus értelme = tanúságtétel, mert ami latinul pro testare, az görögül dia martürein. Csak másodlagos és jogi, meg történelmi /1529 Speyer, 1557 Torda/ értelemben jelent tiltakozást. Tehát az élő hitre jutott protestánsok egyetemes = katolikus keresztyének, = tanúságtevők!
- Táblát kellett elhelyezni egy templomkapu mellett ezzel a felirattal: Református Keresz-tyén Templom, mert a katolikus = keresztény, a református meg református. A re-formálás magyarul nem hitújítást jelent, hanem visszaformálást az eredeti őskeresztény hitre kijelentett Isten Igéjére. A katolikusoknak csak keresztény templomba volt szabad bemenniük. Pedig ha volna pontos vallástörténeti ismeret, és Biblia ismeret, tudnák so-kan, hogy az Anyaszentegyház egy, szent és egyetemes; így a protestánsok is katoliku-sok, ha élő hitre jutnak, újjászületnek. /v.ö. Mt. 16, 13-19/
Évezredek történelmét meghatározta, hogy: - "Ez a király azt cselekedte, amit jónak lát az Úr-. -"Az a király azt cselekedte, amit rossznak lát az Úr.- /ld. Bírák könyvétől Krónikák könyvét. /
Ettől függ minden nép, nemzet sorsa, mióta ember él a földön. Ugyanis a világ urai jön-nek és mennek a fáraók, a fejedelmek, a császárok, a monarchiák, köztársaságok, diktatúrák, ú.n. demokráciák, mint a sok rossz közül talán a legkevésbé rosszak, szintén jönnek és elmúl-nak.... de a mi Urunk uralma, hatalma örök, és Ő visszajön ítélni élőket és holtakat. Éppen ezért minden korban, nemzedékről nemzedékre, bármely államformában lehet biztos fogódz-kodónk, "Jézus Krisztusban, Aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz-. Ezt a biztos fogódz-kodót úgy hívják, hogy teokrácia, Istenuralom és mivel minden korban vannak, akik fellázad-nak Isten ellen, vagy szekularizálódnak, ezért vannak háborúk, gonoszságok, csalások, hazudo-zások és még amit Pál apostol leírt a Galata 5, 19-23-ben. Ezeknek nem coegzisztál a látható és láthatatlan valóság, Isten országa. Úgy halnak meg, hogy észre sem veszik, amit Jézus hozott erre a földre az idők teljességekor, amikor Isten eleve elhatározott irgalma, kegyelme testet öl-tött, materializálódott az örök Ige.
Egy uralkodó, vagy egy nép, ha bűnbánatot tart, szakít pogány életvitelével, rájön, hogy Izráel Istene, az egész teremtett világ Istene, hogy Ábrahám, Izsák, Jákób Istene, Jézus Krisztus Atyjával azonos: az is reformáció. Nem hitújítás, nem csak a XV: és a XVI. Században volt re-formáció. Ha eltértünk az eredeti Szentírástól, vissza az eredetihez, a tiszta forráshoz, az élő Is-tenhez. Ezért: "Semper reformari debet!-
Isten legősibb ígérete, ami az identitásunk lényege az Efézus 1,3-14 verseiben és sok más helyen is meg van írva: "Áldott legyen az Isten, Aki a világ teremtése előtt eleve elhatározta, hogy Jézus krisztus által a maga fiává fogad, megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát... Aki mindent az Ő akaratjának tanácsából cselekszik.-
Azért legősibb ez az ígéret mert ez az egész univerzum teremtése előtt történt, amikor még nem volt tér és idő, tehát a mínusz végtelenben, öröktől fogva, Isten országában. Ki látja előre a teljes valóságot, a láthatatlant és a láthatót? Csak Isten, és az Ő kegyelméből, hit által minden újjászületett hívő ember. Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét és a 12. elejét! Tehát Isten a bűnbeesett ember megmentéséről már jó előre gondoskodott a békesség tanácsá-ban az Atya, Fiú, Szentlélek jelenlétében. Jézus is, itt földi megváltói munkája során, sok min-dent előre megjövendölt, csak legyen "fülünk a hallásra, szívünk az értésre-.
Ezzel is bizonyította, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember egy személyben, Aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. "Isten valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és ámenné.-(2Kor.1,20) A hívők felelősségét erősíti, hogy "...a Te tanácsod eleve elvégezte, hogy megtörténjenek.- (Ap.Csel. 4,28) Szintén sok Ige van a Békesség Tanácsával kapcsolatban, csak egy párat idézek:
Péter prédikációjából: "A názáreti Jézust, Aki... Istennek elvégzett Tanácsából adatott ha-lálra, keresztfára feszítve megöltétek, kit az Isten feltámasztott... mert nem engeded, hogy a Te Szented rothadást lásson.-
"Enyém a tanács és a valóság- (Péld.8,14)
"A valóság a Krisztusé-(Kol.2,17)
"Úgy lesz ahogyan elterveztem... az következik be amit elhatároztam,ez az elvégzett Tanács az egész föld felől-(Ézs.14,24-27)
Kr.e. a 760-as években Ézsaiás próféta így jövendölt: "... egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk és az uralom az Ő vállán lesz és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség fejedelmének.- (Ézs.9,6)
"Sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg.- (Péld.19.21)
"Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát... mert az Úr tanácsa megáll mindörökké(
Alapigénkben benne van az egész örökkévalóság: öröktől fogva örökké, mely változhatatalan, Isten dimenziója. Csak a földi, látható biológiai életünkben van múlt, jelen, jö-vő. Az úr Jézusnak kettős természete van, valóságos Isten és valóságos ember is egy személy-ben.
A Jelenések Könyve, mely Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, a 10. rész6. versében szó van arról, hogy: "idő többé nem lészen- akár a mennyben, akár a pokolban, az örökkévalóságban. Mi nem tudunk másképp gondolkozni csak térben, időben, mert ebbe születtünk. Beszélni, gondol-kozni is csak így tudunk.
Hit által, újjászületés által lesz sajátunk a láthatatlan örökkévalóság, is mely Isten országa. Ez amit Jézus hozott a földre. Az Ő országa nem e világból való. (Jn.18,36)
Sokan nem értik Isten Országának, a Krisztusnak a titkát (Kol. 2,2)
Például Nikodémus, egy tiszteletre méltó nagy műveltségű írástudó így reagált Jézusnak felszó-lítására: "...szükség néktek újonnan születnetek!-, "Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az anyjának méhébe másodszor és születhetik-é?- (Jn. 3,1-10)
Mert csak az újjászületett embernek adatik meg, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára és, hogy értsék az Isten Országa titkát (Mt.13,11;Mk.4,11; Lk.8,10;Kol.2,2).
Meghasonlás is volt, van és lesz minden korban Jézus szavai, cselekedetei miatt azokban, akik nem követik Őt, Aki egyenlő Istennel (Fil;2.6) lépésről-lépésre az engedelmesség Lelké-vel. "Mert aki engem gyűlöl gyűlöli az én atyámat is-, pedig olyan cselekedeteket tettem sze-mük láttára, amiket senki más nem tett, mégis meggyűlöltek engem, és az én atyámat is.- (Jn. 15,23-24)
Mert a béna meggyógyításának történeténél mindenki szeme láttára meggyógyította őt Jé-zus. Aki látta hitüket, szívük tanakodását, hogy megtudják; van hatalma a bűnöket megbocsá-tani a földön. De csak azok estek ámulatba mind, akik dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még soha nem láttunk.- (Mk.2,1-12)
Mert: "Amiket az Atya cselekszik, hasonlóképpen a Fiú is.- (Jn. 5,19)
Miért alapvetően fontos, hogy minden Igét összefüggéseiben is vizsgáljunk? Egyrészt a tény az, hogy sokkal több, mint az összes többi emberileg véges, ideig való aggyal kitalált úgy-nevezett "szent könyv-, amiben sok jó is van, de sok valótlan kitalálás, téves állítás is. Másrészt is a tény az, hogy a Biblia az Örökkévaló, mindenható egy igaz Isten kinyilatkoztatása, Aki te-remtette az eget és a földet, az egész világmindenséget. (Zsolt.121,2; 124,8; IMóz.1,1)
Hogy tette Isten örökérvényűvé az Úr Jézus tanítását, Aki erővel és hatalommal tanít ma is Szentlelke által, nem úgy mint az írástudó farizeusok? (Mt.7,29)
Amikor búcsúzott Jézus megígérte, hogy nem hagylak titeket árván... és ama Vigasztaló Szent-lélek eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.- (Jn. 14,18-28)
Így minden kor emberéhez szól Isten Igéje, mely élő és ható. (Zsid.4,12)
Mit lehet tenni? Amikor ilyen korban élünk...
"Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa.- (1Jn. 3,8)
"Mivel mi nem vagyunk a meghátrálás emberei-, az Úr Lelkével győzzük meg a másik embert, hogy így reagáljon;
Köszönöm, évtizedek óta sóvárogva vártam ezekre.
Muzsnay István
presbiter
leköszönő alelnök

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 308, összesen: 335071

 • 2024. június 12., szerda

  Videós beszámolónk a kákicsi Ifjúsági Ház átadásáról, az ünnepi istentiszteletről és a Kiss Géza Ormánysága című kiállítás megnyitójáról.
 • 2024. június 12., szerda

  Mi a közös a Narnia krónikái, a Vadóc és az Egy focista naplója című könyvekben? Erre is választ kaphattak azok, akik részt vettek a Vadóc é...
 • 2024. június 11., kedd

  Istennek vannak életre szóló és ideig való megbízatásai. Bor Imre leköszönő dunamelléki presbiteri főjegyzővel beszélgettünk a felelősségről és a staf...
 • 2024. június 11., kedd

  Élete 94. évében tért haza Megváltó Urához a nyugalmazott református lelkipásztor. Temetése június 15-én, szombaton 11 órakor lesz a pilisszentlászlói...
 • 2024. június 10., hétfő

  A dunamelléki egyházkerületi közgyűlés megerősítette püspöki tisztségében Balog Zoltánt, valamint presbiteri főjegyzőnek választotta Szathmáry Gergely...
 • 2024. június 10., hétfő

  Átadták az Ifjúsági Házat és a megújult református templomot Kákicson, valamint megnyitották a Kiss Géza Ormánysága című kiállítást a lelkipásztor, né...
 • 2024. június 07., péntek

  Szabados Ádám teológus bibliatanulmánya, mely a Lelki megújulás munkacsoport lovasberényi találkozóján hangzott el a közelmúltban.
 • 2024. június 06., csütörtök

  Evangéliumi lelkület röviden: a másik ember fontosabb, mint én. Bartók-negyed, Józsefváros, József Attila-lakótelep – három helyszín, ahol a mis...
 • 2024. június 05., szerda

  Öt indok, hogy miért érdemes Dietrich Bonhoeffer szabadság felé vezető útjáról olvasnunk.
 • 2024. június 04., kedd

  A Szentlélek egy szeméttelepen is tud munkálkodni - pillanatképek a hatvani Kovács László kárpátaljai szolgálatáról.